SA 14001

Scopul GALWAY SPORT SRL este de a fi o companie verde prin aplicarea unor tehnologii moderne privind protecţia mediului înconjurător şi de asemenea asigurarea unui mediu de lucru sigur şi adecvat pentru personalul firmei.

              ŢINTE STRATEGICE:UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR MAI CURAT ȘI MAI VERDE

ZERO INCIDENTE/ACCIDENTE DE MEDIU

        Obiective generale în domeniul protecției mediului înconjurător:

 • Aplicarea unor tehnologii performante care să contribuie la protecţia mediului înconjurător şi prevenirea poluării,
 • Conformarea cu obligațiile de conformare și de reglementare aplicabile referitoare la aspectele de mediu identificate, etc.
  • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu prin:
  • prevenirea poluării mediului înconjurător şi accidentelor ecologice;
  • îmbunătățirea indicatorilor de performanță pentru factorii de mediu monitorizati;
  • conservarea resurselor naturale, reducerea consumurilor nejustificate de energie, apa și gaz;
  • diminuarea cantităților de deșeuri produse prin utilizarea corecta și eficienta a produselor;
  • gestionarea corectă și eficientă a deşeurilor generate;
  • implicarea şi conştientizarea angajaţilor privind respectarea bunelor practici privind protecţia mediului înconjurător aplicabile conform domeniului de activitate;
  • dezvoltarea durabilă fără a periclita dreptul la un mediu curat a generaţiilor viitoare;
  • prevenirea poluărilor accidentale ale solului, aerului și apei prin respectarea procedurilor și a Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

Administratorul GALWAY SPORT SRL îşi exprimă angajamentul ferm pentru:

 • îndeplinirea politicii în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător şi asigurarea unor condiţii de muncă adecvate prin asigurarea resurselor necesare precum și implicarea şi conştientizarea personalului și a colaboratorilor;
 • respectarea obligațiilor de conformare asumate;
 • protectia mediului, inclusiv prevenirea poluării si alte angajamente relevante pentru contextul organizatiei;
 • respectarea și aplicarea integrală a prevederilor procedurilor, instrucţiunilor de lucru și ale tuturor celorlalte documente de mediu, care sunt obligatorii pentru întreg personalul și pentru personalul care efectuează lucrări sub controlul organizației;
 • îmbunătăţirea continuă a Sistemul de Management de Mediu în vederea creșterii performanței de mediu;
 • facilitarea proceselor continue de învăţare şi îmbunătăţire la nivel organizaţional.

Reprezentantul Managementului pentru Mediu este direct responsabil de asigurarea funcţionării și îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management  al Mediului implementat în cadrul organizaţiei.

Image

SA 8000

Managementul S.C. GALWAY SPORT S.R.L a devenit constient de faptul că responsabilitatea sociala şi condiţiile de muncă sunt de o importanţă fundamentală pentru dezvoltarea organizaţiei, concomitent cu respectarea legislatiei nationale, internationale și a cerințelor clienților în ceea ce priveste condiţiile, mediul de lucru şi forţa  de muncă, aceasta fiind responsabilitatea conducerii companiei. 

Avand în vedere cele de mai sus, precum şi dorinta managementului de a dovedi că satisfactia clienţilor, comportamentul etic în afaceri  trebuie realizate fara a se neglija drepturile, necesităţile şi aşteptările angajatilor şi ale comunităţii, a fost luată decizia implementarii unui Sistem de Management în conformitate cu cerinţele standardului SA 8000:2014.

Pentru realizarea celor de mai sus, managementul organizaţiei se angajează:

 • Să furnizeze toate resursele necesare pentru implementarea corespunzatoare a Sistemului de Management;
 •  Să se conformeze tuturor cerinţelor acestui standard referitoare la:

1 - Munca copilului – să se asigure că nu angajeaza in muncă copii şi nici furnizorii companiei şi că se vor crea conditii speciale de lucru pentru minorii angajati care să asigure protejarea acestora.
2 - Munca forţată şi obligatorie - evitarea utilizarii muncii fortate şi obligatorii în orice forma a acesteia.
3 - Sănătate şi securitate - asigurarea unui mediu de lucru sigur şi sănătos fara pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
4 - Libertatea de asociere şi dreptul la negociere colectivă - respectarea dreptului de formare sau afiliere la structuri sindicale şi de negociere colectivă.
5 - Discriminare - interzicerea discriminarii în toate formele sale la locul de muncă.
6 - Practici disciplinare - interzicerea folosirii pedepselor corporale, a abuzului mental sau verbal.
7 - Programul de lucru – respectarea cerintelor legale şi a regulilor interne .
8 - Remunerarea - asigurarea de salarii care satisfac cerinţele legale şi a standardele industriale specifice pentru a satisface nevoile de trai ale angajatilor şi familiilor acestora.

 •    Să se conformeze legislatiei nationale şi altor legi aplicabile sau  cerinţe pentru care societatea subscrie, şi să respecte  alte instrumente internaţionale şi interpretarile acestora prevazute în SA 8000; 
 •    Să analizeze politica şi performantele Sistemului de Mananagement periodic pentru a se asigura  îmbunatăţirea continuă, luând în considerare schimbările în cadrul legislativ, propriul cod de conduită, şi oricare alte cerințe ale organizaţiei;
 •   Să se asigure că politica este implementată, menţinută, comunicată şi accesibilă întregului personal și subcontractorilor care lucrează pentru sau în numele sau;
 •   Să permita efectuarea auditurilor anuntate şi neanunţate şi să puna la dispoziţie toate informaţiile rezonabile pentru a dovedi conformarea cu cerinţele SA 8000 în scopul certificării;
 •   Să colaboreze cu furnizori care respectă cerinţele acestui standard;

Politica este afișată in cadrul organizației și pusă la dispoziţie părţilor interesate.

Intregul personal al organizaţiei are obligatia de a se implica în mod activ în realizarea tuturor angajamentelor asumate prin aceasta politică.         

SA 8000 Certificate.pdf

Balanta 2020.pdf

Balanta 2021.pdf

Image

ISO 9001

S.C. GALWAY SPORT S.R.L., este o companie competentă, deschisă, orientată către clienţi, având ca domeniu  de activitate :

 • Fabricarea de încalţăminte.

  Pentru noi, calitatea produselor fabricate este foarte importată de aceea respectăm următoarele principii:

 • fidelizarea şi satifacţia clienţilor nostri prin identificarea şi respectarea cerinţelor;
 • relatii de colaborare şi parteneriate cu furnizorii bazate pe încredere şi promptitudine;
  • păstrarea calităţii produselor finite prin colaborarea cu furnizorii constanţi;
 • profesionalismul angajaţilor noştri prin păstrarea spiritului de echipa, implicare, dinamism, disponibilitate şi  instruiri periodice. 

Ne-am propus Implementarea Sistemului de Management al Calităţii pentru îmbunătăţirea continuă a produselor fabricate şi oferirea unui mediu de lucru sigur şi performant prin:

Satisfacerea permanentă a cerinţelor clientilor și a asteptărilor părților  interesate relevante pentru SMC;

 • Adaptarea continuă a produselor, la cerinţele aplicabile;
 • Prevenirea rănirilor şi îmbolnăvirilor profesionale prin asigurarea unui mediu de lucru sigur; 
 • Respectarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile conform domeniului de certificare;
 • Îmbunătăţirea continuă a condiţiilor şi mediului de lucru;
 • Implicarea şi instruirea permanenta a angajaţilor noştri;
 • Îmbunătăţirea continuă a SMC implementat.

Calitatea necesită management, priveşte şi antrenează tot personalul S.C. GALWAY SPORT  S.R.L. 

Orice membru al companiei trebuie sa fie orientat spre atenţia faţă de calitate şi sanatatea şi siguranta muncii  este o etică organizaţională, o parte integrantă a culturii organizaţiei. Personalul societăţii este încurajat în dezvoltarea profesională printr-o instruire şi informare continuă, pentru a menţine standardul profesional.

Declaraţia  este  accesibilă  pentru  părţile  interesate la sediul organizatiei. 

Pentru a asigura implementarea proceselor adecvate care să asigure îndeplinirea cerinţelor clienţilor şi a altor părţi interesate, iar obiectivele SMC să fie atinse managementul la cel mai înalt nivel se angajează să asigure resurse şi sa analizeze anual Sistemul de Management al Calităţii.

ISO 9001.pdf

Image